Mükelleflerin Kayıtdışı Ekonomiye Yönlenme Nedenleri: Ostim Organize Sanayi Örneği

Hatice Merve TEKÇE

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan OSTİM’de (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) kayıtdışı faaliyetleri oluşturan nedenleri açıklamaktır. Çalışmada Ostim’deki vergi mükelleflerinin, kayıtdışı ekonomiye yönlenme nedenleri anket uygulaması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Anket güvenilirliği için Croncbach’s Alpha katsayısı ile değerlendirilme yapılmıştır. Bu katsayı uygulanan anket için kabul edilebilir aralığı veren 0,70’dir. Çalışmanın iddiası; Vergi mükelleflerinin vergi oranlarını yüksek bulmalarıyla vergi kaçırmaları arasında bir paralellik bulunacağı, vergi denetimlerini düşük bulan mükelleflerin vergi denetimlerinin sıklaşmasıyla kayıtdışının azalacağını düşüneceği, vergi ahlak ve bilincinin ve mükelleflerin sosyo-demografik özelliklerinin kayıtdışı ekonomi oluşturma üzerinde etkisi olduğu yönündedir.


Tam Metin:

PDF