İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

Kamil DEMİRHAN, Uğur SADİOĞLU

Özet


Bu çalışmanın amacı işlem maliyeti kuramı çerçevesinde devletin gerekliliği tartışmasını ele almak ve bu bağlamda güncel kamu yönetimi anlayışlarını değerlendirmektedir. Bu çerçevede ilk olarak işlem maliyeti kuramının temel prensipleri üzerinde durulmuştur. İkinci olarak, devletin gelişimi ve devlet kuramları mutlakiyetçi ve liberal yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmiş, Marksist yaklaşımda devlete değinilmiştir. Bu kuramlarda devletin rolü, işlem maliyetleriyle ilişkili olarak açıklanmıştır. Ayrıca günümüzde devletin rolleri ve yapısı üzerinde belirleyici olan neo-liberal ideolojide devlet yaklaşımı incelenmiştir. Bu kapsamda, işlem maliyeti teorisi çerçevesinde devletin gerekliliğine yönelik tartışmalar; devletin, ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecindeki görevleri, yapısı ve işleyiş ilkeleri üzerine geliştirilen yeni kamu işletmeciliği gibi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştor. Devletin küçültülmesi ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi bakımından öngörülen yeni yönetim anlayışı, hedefleri, yöntemleri ve olası sonuçları bakımından ele alınmıştır.

Tam Metin:

PDF