Yarı Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Temel Eğitim Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Bölgesel Bir Bakış

Gülsüm Gürler HAZMAN, Mustafa KÜÇÜKİLHAN

Özet


Teorik ve uygulama olmak üzere iki boyutu bulunan eğitim hizmetleri, bilginin edinilmesi ve yayılması noktasında toplumların gelişim aracı konumundadır. Bu araçla toplumlar; siyasi, ekonomik ve sosyal tüm alanlarda sorunlarına geçici veya kalıcı çözümler üretebilmektedir. Eğitim hizmetlerinin sorunları ve çözüm önerileri başlıklı yapılan bu çalışmada Afyonkarahisar İli’nde bulunan milli eğitim (merkezi idare yetkilisi olarak) ve belediye yöneticilerinin (yerel idare yetkilisi olarak) eğitim hizmetlerinde gördüğü ve yaşadığı bazı sorunlar ve çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada SPSS istatistik programı yardımıyla; güvenilirlilik testi, sıklık dağılımı, frekans dağılımı ve Kruskal Wallis analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda güvenilirlik katsayısının 0.861 gibi yüksek bir oranda olduğu görülmüştür. Kruskal Wallis Analizinde ise eğitim hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler arasında (milli eğitim yöneticileri ve belediye yöneticileri bakımından) anlamlı farklılıkların olup olmadığı değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF