Türkiye’de Para Talep Fonksiyonu ve Para Politikası

Ömer AKKUŞ

Özet


Bu çalışmada Türkiye’nin 2000Q4-2017Q4 yıllarına ait çeyrek
dönemlik verilerinden yararlanılarak M1, M2, M3 para talebi modelleri
VAR yöntemi ve modelden elde edilen etki-tepki fonksiyonları
aracılığıyla analiz edilmektedir. Para talebinin belirlenmesinde
enflasyon, döviz kuru, gayrisafi yurtiçi hasıla ve faiz oranı değişkenleri
modele dahil edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre enflasyonun M1
üzerindeki etkisi M2 ve M3’e göre daha yüksek boyutlarda
gerçekleşirken döviz kurunun M2 para talebi üzerindeki etkisinin M1 ve
M3’e göre hem daha uzun hem de daha yüksek boyutlarda gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmaktadır. Yine benzer şekilde diğer para talebi
belirleyicilerinin para talep modelleri üzerinde farklı etkilerinin olduğu
tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF