Türkiye'de Yatırım Teşvik Sisteminin Gelişimine Yönelik Dönemsel Bir Değerlendirme

Mehmet DAĞ, Muhammed ÇELİK

Özet


 

Özet

Büyük Buhran ile birlikte, ekonominin kendi kendine düzeni sağlayacağı düşüncesinin yıkılması ile beraber, ekonomik düzene müdahale etmenin gerekliliği düşüncesinin yerleşmeye başlamasıyla, ülkeler böyle krizlerle karşılaşmamak için ekonomiye müdahale etmeye başlamışlardır.Ülkemizde de cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar yatırımların özendirilmesi amacıyla birçok defa devlet destekleri uygulamaya konmuştur. Bu çalışmada öncelikle Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren uygulamaya konulan ekonomik teşvikler genel olarak amaçları doğrultusunda ve dönemsel olarak ele alınacaktır. Daha sonraki bölümde mevcut yatırım teşvik sisteminin değerlendirmesi yapılarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Teşvik, Kamu Ekonomisi, Türkiye

JEL Kodları: E22, O16,R53


Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALKİN, E. (2010). Kurumlarla Yakın Ekonomi Tarihi. İstanbul: Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları.

ÇELEBİ, E. (2002). Atatürk'ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (1923-2002)). Dogus University Journal, 17(5), 17-50.

DURMUŞ, S. , AYDEMİR, S. (2016). Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923-1938). Kars: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(12) ,155-167.

EKONOMİ BAKANLIĞI, (2009), Devlet Yardımları Rehberi, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı.

EKONOMİ BAKANLIĞI, (2013). Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu, Haziran 2012-Haziran 2013, Türkiye Cumhuriyeti Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

ESER, E. (2011). Türkiye’ de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler. Ankara: DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

GERÇEK, A. (2016). Türkiye’ de Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikaları ve Etkinliği. Bursa: Uludağ Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Dergisi. 16 (1-2) , 113- 129.

GÜNGÖR, A. A. (2017). Türkiye’ de Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde 1980 Sonrası Uygulanan Teşvik Sitemlerinin Rolü ve Etkinliği. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Resmi Gazete, (2009), Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18.02.2009 Tarih ve 5838 Sayılı Kanun. (2009). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090228M1-1.htm

Resmi Gazete, (2017), Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10585 Sayılı Kanun, 17.08.2017, Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170817-20.pdf

SARI, R. GÜVEN, A. (2007). Kalkınmada Öncelikli Yöreler Uygulamasının İller Arası Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi. 34(1)., 77- 96.

TELLİ R. (2015). Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.

YILMAZ, E. (2016). Türkiye’ de Yatırım Teşviklerinin ve Desteklerinin Dağılımında Etkinliğin Artırılması ve Konya Örneği (2005-2012). Konya: KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi