Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma

Ayşe ERTOSUN, Nurullah GENÇ, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

Özet


Bu araştırmanın amacı, örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla, Kocaeli’de faaliyet göstermekte olan büyük ölçekli bir işletmenin 192 çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler güvenilirlik testi ile faktör ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve olumsuz yönde bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF