Petrol Fiyatlarının Tasarruf Oranlarına Etkisi: Panel Veri Analizi

Çiğdem KAYAR, Oğuz KIRMAN

Özet


Çalışmanın amacı, IMF, diğer analiz kuruluşları ve bireysel analizcilerin, petrol fiyatlarındaki düşüşün dünya genelinde tasarrufları düşüreceği yönündeki savının uzun dönemdeki geçerliliği incelemektir. Çalışmada 1998-2014 arası yıllık zaman serisi olarak WTI ve Brent petrol fiyatları ile 13 OECD ülkesinin (Türkiye, Güney Kore, A.B.D., Büyük Britanya, Japonya, Almanya, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Şili, Macaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti) tasarruflarının milli gelirlerine oranları kullanılmıştır. Panel analizdeki kesitlerin bağımlılığını incelemek için düzeltilmiş CDLM testi, paneldeki birim kök varlığının incelenmesi için Hadri LM testi, kesitler arasındaki ilişkilerinin katsayılarının homojen dağılıp dağılmadığını incelemek için Delta homojenlik testi, seriler arasındaki eşbütünleşmeyi incelemek için Westerlund-Edgerton testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, petrol fiyatları ve ülkelerin tasarruf/milli gelir oranlarındaki hareketlerin birbirinden etkilendiği, dalgalanmaların yüksek olduğu, petrol fiyatlarının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği ve uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmektedir. Seriler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, petrol fiyatları ile tasarruf/milli gelir oranları arasında genel olarak negatif yönlü bir ilişki görülmekte, bazı ülkelerde pozitif ilişki görülmektedir.


Tam Metin:

PDF