Türkiye, Çin ve Rusya Federasyonu’nun Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması

Ercan KILINÇ, Osman FİDAN, Hanifi Murat MUTLU

Özet


Ülkelerin lojistik performansı, rekabet ve gelişen teknoloji ile birlikte uluslararası ticaretin önemli bir parçası olma özelliği kazanmıştır. Bu çalışma Dünya Bankası tarafından 2007 yılından beri ölçülen “Küresel Lojistik Performans Endeksi (LPE)” verileri ile Türkiye, Çin ve Rusya Federasyonu’nun temel lojistik aktivitelerini değerlendirmeyi ve yıllara göre gelişim stratejilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye, Çin ve Rusya Federasyonu birbirleri için stratejik öneme sahip ticari ortaklar arasında yer almaktadır. Her üç ülke arasında artan yoğun ticari gelişmeler lojistik faaliyetler kapsamında yüksek performans sergileyerek rekabet avantajı elde etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda üç ülkenim yıllara göre LPE performansları, “gümrükleme, altyapı, uluslararası sevkiyatlar, lojistik kalite ve yetkinlik, takip ve izleme ve zamanlama” olmak üzere 6 başlık altında karşılaştırılmıştır. Çalışmada Türkiye, Çin ve Rusya Federasyonu açısından lojistik performansı endeksinin mevcut durumu, üç ülke açısından fırsatlar, işbirliği alanları ve ortak tehdit algıları avantajları ve dezavantajları ile birlikte ele alınarak, çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Çin,  Lojistik Performans Endeksi, LPE


Tam Metin:

PDF

Referanslar


• Akçetin, E. (2010). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5 Aralık 2010.

• Akdoğan M. Ş. ve Durak A. (2017). Lojistik Şirketlerin İlişki Pazarlaması Yönelimlerinin Lojistik Performans ve Pazarlama Performanslarına Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 50 Haziran 2017.

• Akiş E. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücüne Etkisi, 11-12 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen 2.Üretim Ekonomisi Kongresi, İstanbul.

• Ataçayı M. N. (2016). Türk-Çin İlişkileri: Türkiye-Rusya Krizinin Etkileri, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 2016; 9(4).

• Bayat T. ve Özdemir Ş. (2016). Yeni Bir Lojistik Performans Endeks Oluşturmak İçin Gerekli Olan Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırma, V. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Mersin 26-28 Mayıs 2016,

• Bayraktutan Y. ve Özbilgin M. (2015). Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri, Maliye Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:2

• Buluş A. (2008).Çin Ekonomisi ve Türkiye ile Çin'in Ekonomik İlişkilerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Burmaoğlu S. (2012). Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, Cilt: 12, Sayı: 2 Nisan 2012 ss. 193-208.

• Canbolat N. (2016). Küresel Rekabet Endeksinin Lojistik Performans Endeksinin Alt Boyutları Üzerine Moderatör Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı.

• CSCMP (2013). CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary. https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921 06.02.2019).

• Çakmak E.A. (2016). “WTO-Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması ve Türkiye İçin Değerlendirmeler”, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVIII Sayı: 1 Yıl: Haziran 2016, Sayfalar:1-13

• Demirbilek A. vd. (2007). Lojistik Performans Endeksi ve Havayolu Kargo Taşımacılığı İlişkisi: 2007-2016 Türkiye Örneği, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi Cilt/Vol:2, Sayı/Issue:1, 2018 Sayfa: 1-24.

• Eser M. (2017). Rusya Federasyonu’nun Dış Ticaret ve Siyasetinde Oligarkların Yeri, Yüksek Lisans Tezi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı.

• Kara M., L. Tayfur ve Basık H. (2009). Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009, Cilt:6 Sayı:11, 69-84.

• Kayabaşı A. (2007). İşletmelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Lojistik Faaliyetlerin Performansının Arttırılması: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.

• Mutlu H. M. ve Ölmez S. (2016). Lojistik Performans ve İlişki Kalitesi Üzerine Alanyazın İncelemesi, 5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Mersin.

• Sacar, Ö., (2018). İpek Yolu Güzergahında Yapılan Lojistik Etkinliklerin Günümüz Lojistik Faaliyetleri İle Karşılaştırılması, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

• Sahavet G. (2006). Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2006-14. https://docplayer.biz.tr/1282182-Turkiye-lojistik-sektoru-altyapi-analizi.html, Kasım 2018.

• Sezen S. (2016). Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2. Baskı, Ankara.

• Terzi N. ve Bölükbaş Ö. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Lojistik Köyler, Global Business Research Congress (GBRC - 2016), Vol.2.

• Tuerxun G. (2017). Çin Halk Cumhuriyeti’nin Lojistik Sektörünü Geliştirmek Adına Uyguladığı Destekler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı.

• Türkiye Lojistik Derneği (LODER).

http://www.loder.org.tr/tr/terimler.html?harf=L&sayfa=2. 04.03.2019).

• Trademap (2018). İthalat ve İhracat Verileri.

https://www.trademap.org/(X(1)S(42hd0155tupqlhrst5yuor45))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 06.03.2019).

• Uca N. , İnce H. ve Sümen H. (2016). The Mediator Effect of Logistics Performance Index on the Relation Between Corruption Perception Index and Foreign Trade Volume, European Scientific Journal September 2016 edition vol.12, No.25 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 743.

• World Bank (2018). LPI Report. Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf 05.03.2019).

• Yapraklı T. Ş. ve Ünalan M. (2017). Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye’nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 31 2017 Sayı: 3.

• Yavaş V. (2013). Lojistik Merkezlerin Havayolu Ulaştırması Yönlü Analizi: Türkiye İçin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı.