Tüketimin Ekonomik Temelleri ve Türkiye’deki Bileşenleri

Ahmet YÜZBAŞIOĞULLARI

Özet


Bireyler, ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mal ve hizmetleri nihai olarak kullanarak tüketirler. Günümüzde toplumun değişen yapısıyla tüketimin millî gelir içindeki payı artma eğilimindedir. Sürdürülebilir bir büyüme için tüketimin kontrol edilmesi son derece önemlidir. Bu kapsamda, tüketimin teorik temelleri ve teorinin ekonometrik olarak geçerliliğinin araştırılması için birçok çalışma yapılmıştır. Keynes tarafından ortaya konulan marjinal tüketim eğilimi, Kalıcı Gelir ve Yaşam Boyu Tüketim bu konudaki temel çalışmalardandır. Ancak yapılan ampirik çalışmalarda teorilerin geçerliliği tam olarak ortaya konulamamıştır. Türkiye’nin çok uzun yıllardır en büyük sorunu, yeterli sermaye ve bunu sağlayacak olan tasarruf oranlarına erişilememesi olmuştur. Tüketimin temel bileşenlerinin bilinmesi ekonomik politikaların oluşturulmasında son derece önemlidir. Kullanılacak verilerin zaman serisi olması nedeniyle öncelikle birim kökün varlığı araştırılmış ve Eşbütünleştirme Metodu ile model oluşturulmuştur. Yapılmış olan çalışmada etkisi en yüksek olan değişkenlerin sabit değişken ve GSMH’daki değişim olduğu görülmüştür. Elde edilen ekonometrik sonuçlar teorilere paralel olarak tüketimin GSMH’ya oranın uzun dönemde değişiminin çok az olduğunu desteklemiştir.

Tam Metin:

PDF