Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulamasının Mali Sürdürülebilirliğe Etkisi

Temel GÜRDAL, Mustafa Necati ÇOLAK

Özet


Çalışmanın amacı hastaneye başvurduklarında hastalardan alınan tedavi katılım payının sağlık hizmetinin mali sürdürülebilirliğine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma yapılırken nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Bu amaca ulaşma yolculuğunda literatürdeki çalışmalar, Kamu Hastaneleri Birlikleri yöneticilerinin anket vasıtası ile alınan ve analiz edilen görüşleri, konu hakkında Sağlık Bakanlığı yaklaşımları ve bağlantılı kurum istatistikleri kullanılmıştır. Ankete katılan yöneticilerden katılım payı alınmasını gerekeli görenler, Ülkemizde sağlık hizmetinin finansmanında sürdürülebilir bir mali sistem kurulmadığını ifade etmişlerdir. Ankete yöneticilerinin katılım payı uygulamaların sağlık hizmetinin mali sürdürülebilirliğine olumlu katkısı olduğuna inandıkları görülmektedir. Bu algının literatür taramaları, çalışmamızda aktarılan veriler, anket analizleri ile tutarlı ve uyumlu olduğu görülmektedir.

Tam Metin:

PDF