Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Dinamik Panel Veri Analizi

Hüseyin USLU

Özet


Bu çalışmada; 36 OECD ülkesinde sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 1995-2017 dönemi için dinamik panel veri analizi ile incelenmiştir. Serilerin durağanlığı Breitung (2000) ve Im, Pesaran, Shin (2003) panel birim kök testleriyle incelenmiş ve serilerin üçünün de I(1) olduğu görülmüştür. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri, Pedroni (2004) panel eşbütünleşme testiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları, yani uzun dönemde birlikte hareket ettikleri belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri; Panel Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Uzun dönem analizinde kişi başına düşen milli geliri; kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki %1’lik artışın %0,26, işgücü başına düşen sabit sermaye stokundaki %1’lik artışın ise %0,31 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Kısa dönemde de kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki ve kişi başına düşen sabit sermaye stokundaki artışların, kişi başına düşen milli geliri arttırdığı, kişi başına düşen sabit sermaye stokunun etkisinin daha büyük olduğu, modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı tespit edilmiştir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile analiz edilmiş ve OECD ülkelerinde sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve sabit sermaye stoku arasında, çok güçlü, karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF