Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Halil TUNALI, Yağmur Dublen GÖKSU

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de kadınların işgücüne katılmalarını etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2012 yılı TÜİK hanehalkı mikro veri setinden yararlanılarak lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda, kadınların işgücüne katılımlarında eğitimin en etkin belirleyicinin olduğu ve yaş ile kadınların işgücüne katılımı arasında ters-u ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca kadınlarının medeni durumlarının, yaşadıkları yerin (kır-kent) ve referans kişiye yakınlık durumlarının işgücüne katılım olasılıklarını etkilediği sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF