Çalışanların Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler: Bursa Örneği

Mehmet ÇINAR

Özet


Çalışanların ücretlerinin tespitinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa’da çalışan 2000 kişiye anket uygulanmıştır. İlk olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı ücret modelleri tahmin edilmiştir. Genel modelde, kullanılan bağımsız değişkenlerin tamamı ücret üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın kadın ve erkekler için tahmin edilen modeller karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Hem kadın hem de erkekler için tahmin edilen ücret modelinde; medeni durum, yabancı dil bilgisi, ehliyet, haftalık çalışma süresi ve firmadaki statü değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Farklı olarak kadınların ücret modelinde eşin çalışıyor olması ve deneyim değişkenleri anlamlı iken, erkeklerin ücret modelinde; eğitim, yaş, ofis programları kullanım becerisi, ev sahibi olması ve doğum yeri değişkenleri anlamlı bulunmuştur. Model tahmin sonuçları incelendiğinde, erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre ücretlerinin ortalama %7.75 daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, evli kadınların, bekâr kadınlara göre ortalama %10 daha fazla ücret aldıkları, ehliyeti olan kadınların ise ehliyeti olmayanlara göre ortalama %12 daha fazla ücret aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla ehliyeti olan evli kadınların işgücüne katılımı için daha fazla ücret talep ettikleri söylenebilir.

Tam Metin:

PDF