Çalışma Hayatı Kalitesinin Tanımlanmasına İlişkin Sorunlar: Türkiye İçin Bir Tanım Önerisi

Ekrem ERDOĞAN, Cihan DURMUŞKAYA

Özet


Çalışma hayatı kalitesi (ÇHK), yaşam kalitesi kavramıyla yakın ilişkili, istihdam ve çalışma kalitesinden oluşan iş kalitesini de kapsayan çok bileşenli ve dinamik bir kavramdır. Bileşenlerin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi, kavramın tanımlanmasında sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle çalışma hayatının kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde üzerinde uzlaşılan bir tanımı bulunmamaktadır. Bu çalışma, çalışma hayatının kalitesini tanımlayan araştırmalara ilişkin keşfedici bir derleme sunmayı ve çalışma hayatının kalitesinin Türkiye’ye özgü bileşenlerini tartışarak bir tanım oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, kalitatif (nitel) araştırma metodolojisi benimsenmiştir. İlk olarak kavramın literatürdeki tanımları analiz edilmiştir ve tanımların ortak bileşenleri belirlenmiştir. Daha sonra, Türkiye’ye özgü bileşenlerle karşılaştırılarak bir tanım önerisi geliştirilmiştir.

Tam Metin:

PDF