Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Abdullah GÖV, Zerrin DÜRRÜ

Özet


Göç veren ve göç alan ülkenin gelişmişlik düzeyine göre çeşitlilik gösteren göç akımları göçe taraf ülkelerde istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyüme ve göç olgusu arasındaki ilişkiyi tespit etmede seçilmiş 7 OECD üyesi ülkenin 2000-2016 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Ekonomik büyüme ve göç ilişkisine yönelik Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi üzerinden yapılan analizde 7 ülkeden oluşan panel veri seti için göç değişkeni olarak(IMG); yabancı ülkede doğmuş hedef ülkeye sonradan giden göçmen populasyonun %’si olarak yabancı ülke doğumluların istihdam oranı (%), ekonomik büyüme değişkeni olarak(GDP) da, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıladaki yıllık büyüme oranı dataları kullanılmıştır. Sonuç olarak, IMG’den GDP’ye olmak üzere IMG ve GDP arasında tek yönlü bir panel Granger nedensellik ilişkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF