Kurumlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması

Emre SAYGIN

Özet


Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) doğal kaynaklar ve aktif işgücü miktarı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Ancak 90’lı yıllardan sonra kalkınmanın finansmanında en önemli dış kaynak olarak ortaya çıkan ve hem teknoloji hem de yönetim bilgisi transferi açısından önem arz eden küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımı akımlarından yeteri kadar pay alamamaktadır. Bu çalışmada, ODKA bölgesinde kurumların doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki belirleyici etkileri panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları; doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirliğin %1 düzeyinde anlamlı ve ters yönlü, düzenlemelerin kalitesinin %1 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü, yönetimin etkinliğinin %5 düzeyinde ve aynı yönlü, hukukun üstünlüğünün %10 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü etkisinin bulunduğunu; siyasal istikrar ve şiddetsizlik ile yolsuzluğun kontrolü göstergelerinin ise anlamlı bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, modele katılan açıklayıcı değişkenlerden GSYİH ve altyapı yeteneğinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı; toplam doğal kaynak rant gelirlerinin %1 düzeyinde anlamlı ve ters yönlü, eğitim harcamalarının ise %10 düzeyinde anlamlı ve aynı yönlü etkisinin bulunduğu saptanmıştır.

Tam Metin:

PDF