Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları: Sakarya İli Alan Araştırması

Nurullah ALTUN, Temel GÜRDAL, Furkan BEŞEL

Özet


Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde vergiye karşı tutum ve davranışları önemli bir yere sahiptir. Mükelleflerin vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi, mükelleflerin vergi bilincine ve dolayısıyla vergiye karşı olan tutum ve davranışlarına bağlıdır. Bu çalışmada Sakarya ilinde yaşayan mükelleflerin vergi bilinci ve vergiye karşı tutumlarının belirlenmesi ve vergi bilincinin arttırılması için atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Sakarya’da 380 vergi mükellefine anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS (22) paket programından yararlanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın dikkat çeken sonuçları olarak katılımcıların ülkemizde vergilerin adil olarak toplanmadığı, vergi oranlarını yüksek buldukları, ödedikleri verginin gelirlerine oranla fazla olduğu inancına sahip olduğu belirtilebilir.

Tam Metin:

PDF